Voor een sociale en duurzame gemeente

Uit de raad

UIT DE RAAD

De fractie van GroenLinks vond het vreemd dat er geen openbare discussie was in Loppersum over de gaswinning, het gasakkoord en de dialoogtafel. De fractie heeft erop aangedrongen om het gaswinningsdossier op de agenda te zetten en de fractie is uiteraard verheugd dat dit verzoek is gehonoreerd.

 

Door: Dirk van Impe

 

GroenLinks is de enige partij die ook in het verleden gepleit heeft om versneld los te komen van fossiele energie. Dit omdat fossiel niet alleen internationaal maar ook, zoals we nu zien, lokaal veel schade aanricht. En wie betaalt dan de factuur?

Verantwoord omgaan met de fossiele brandstof gas, vergt dus zorgvuldige besluitvorming zodat ook generaties na ons gebruik kunnen maken van deze planeet of concreter: plezierig kunnen wonen en werken in een natuurlijk Loppersum.
Een openbaar debat helpt om de goede besluiten te nemen en creëert draagvlak bij de bevolking.
Op 14 maart is het ontwerpbesluit over de gaswinning gepubliceerd en kunnen er binnen zes weken zienswijzen ingediend worden. De gemeenten zijn al begonnen met de voorbereiding. Door dit debat kan ook input vanuit de bevolking en de raad meegenomen worden in de zienswijzen.

 

Ons standpunt samengevat

 

GroenLinks vindt het niet goed dat de compensatie op tijd en geld is gezet. De fractie van GroenLinks wil dat de resultaten/ontwikkeling van de dialoogtafel een vast terugkerend agendapunt wordt. Voorbereid door het college, met stukken vooraf en ter behandeling in de raad. De fractie van GroenLinks vindt vanuit het oogpunt van de veiligheid de plaatselijke reductie onder Loppersum van 80% onvoldoende en beschouwt dit als een noodmaatregel. De reductie is ook onvoldoende om de extra kansen die een overgang naar een meer duurzame energievoorziening biedt, volop te benutten. GroenLinks zou graag zien dat Groningen aanjager wordt van de overgang naar duurzaam. Kortom: minder gas, meer zon!

Tijdens de raadsvergadering bleek duidelijk dat de deskundigen het eigenlijk nog niet eens zijn over wat er precies gebeurt in de ondergrond. Waarom dan doorgaan en de winning beschouwen als een verantwoord risico?

Burgemeester Rodenboog maakte zich sterk dat het Meijer-voorstel geen halve Meijer zou worden. De fractie van de PvdA noemde het versneld afkomen van de ‘Dutch Disease’  en geeft aan dat er bestuurlijk in het Noorden veel werk wordt verzet om de lokale kosten en de landelijke baten weer in evenwicht te krijgen.

Leo van Esch formuleerde het treffend tijdens het bezoek aan de raad van minister Kamp: ‘Naar wie kunnen wij de factuur sturen?’ Waarop Kamp antwoordde: ‘Daar gaat het precies om; de factuur moet weer in evenwicht.’

 

Rusthoven

 

GroenLinks heeft naar aanleiding van de onrust rond de voormalige steenfabriek Rusthoven schriftelijk gevraagd om de activiteiten stil te leggen, tot duidelijk is wat wel en niet mag op het terrein. Het handhavingsbesluit is er duidelijk over: de gemeente wil niet meewerken aan tijdelijke of definitieve woon-/kantoorunits. Verdere ontwikkelingen zijn alleen mogelijk via een door de eigenaar aan te vragen omgevingsvergunning.

Nu bleek uit wat de inspreker meldde en de ingekomen stukken dat de flinke herinrichtingsactiviteiten, waaronder het slopen van de droogboegen, gewoon doorgaan. GroenLinks vroeg dus aan wethouder Pier Prins of er al duidelijkheid was over de nieuwe omgevingsvergunning. Tijden de vergadering gaf de wethouder aan nog steeds in gesprek te zijn met de eigenaar en zegde toe ons te informeren zodra er plannen zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten