Voor een sociale en duurzame gemeente

Uit de raad: Herindeling

De fractie van GroenLinks Loppersum heeft in een vroeg stadium steeds gepleit voor herindeling om voldoende bestuurskracht en kwaliteit te organiseren om de steeds zwaarder worden opgaven het hoofd te bieden.
In de eerste dorpenronde is door een aantal bewoners sterk benadrukt dat het belangrijk is  dat als je toch gaat herindelen je dit het best  in één keer keer goed kan doen. Ook gaven zij aan dat groot per definitie niet goed is  maar dat je in een groter verband meer kwaliteit kan organiseren.

Zo wordt er bijvoorbeeld in de huidige organisatie op bepaalde beleidsterreinen gewerkt met te kleine fte’s.
In die zin waren wij blij dat het gebied zich uitgesproken heeft om de G7 variant te onderzoeken.
De G7 omvat, de Marne, Winsum,Bedum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum.
De G7 biedt een kans om verdergaande bestuurlijke vernieuwing vorm te geven. En kans naast het organiseren  van het grote, wat nodig is gezien de opgave, je gelijktijdig ook het kleine, de overheidsnabijheid goed kan regelen.
Bij die gebiedsopgave of strategische agenda moet je denken aan het volgende:
– krimp
– aanpak leegstand – herbestemming
– natuur en landschap
– regionale economie en werkgelegenheid
– bereikbaarheid en bekendheid regio – toerisme
– minder samenwerkingsverbanden
– energievoorziening
– ook de gevolgen van de gaswinning hoort in dit rijtje thuis

In die zin kan de Fractie van GroenLinks zich  niet vinden in DAL+ (Delfzijl, Appingedam,Loppersum plus Eemshaven): te klein en onvoldoende tegengewicht plattelandsgebied versus haven en industrie.
De fractie van GroenLinks kan zich ook niet vinden in de keuze van DEAL (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum). Het is weliswaar  een veilige keuze, maar naar ons idee wordt er hierdoor een kans gemist. De kans om de bestuurlijk vernieuwing robuuster op te zetten in combinatie met een beter overheidsnabijheid.
Door de keuze DEAL blijven er regionaal minder sterke varianten over, terwijl we toch zouden moeten streven naar een robuuste gemeente met een gebiedsvisie die de bindende factor is.
Door uiteenlopende intenties van ander gemeenten geven we de facto de regie uit handen aan de Provincie. Bij een gezamenlijke keuze G7 nemen we die regie weer in eigen hand.
Ook bij de DEAL – variant blijft dat door  de dominantie van haven, industrie en de twee stedelijke kernen aandacht voor het landschappelijk karakter van de rest van de gemeente onvoldoende gegarandeerd is.

Tijdens de vergadering werd door de andere fracties terecht gewezen op het kostenplaatje van de herindeling. Dit onderkennen wij ook. Daarnaast vinden wij wel dat de kosten van herindeling niet los gezien kunnen worden van de extra gelden die nodig zijn voor de regio gezien de opgave die zwaarder is dan andere regio’s in Nederland (Krimp, economische achterstand en gevolgen gaswinning).
Willen wij als G7 regio succesvol de extra gelden werven zullen we toch met de andere gemeenten moeten samenwerken. Waarom dan niet meteen één krachtige gemeente vormen.

Wij realiseren ons dat G7 vormen een best ingewikkelde klus is. Daarom pleiten wij om een externe projectleider/kwartiermaker aan te stellen om het proces te begeleiden en voldoende tijd te nemen om de nieuwe gemeente goed te ontwerpen. Goed design is het halve werk.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten