Voor een sociale en duurzame gemeente

Sturen op waarde. Algemene beschouwing bij de kadernota 2016

Gisteren bespraken wij in de gemeenteraad de kadernota 2016. Aanleiding voor algemene beschouwingen.
De fractie van GroenLinks kan zich in grote lijnen vinden in de kadernota.
In deze beschouwingen willen wij ons vooral focussen op elementen die ontbreken en op verbindingen tussen thema’s die sterker kunnen. Wij pleiten ook voor meer sturen op waarde en niet eenzijdig op financiën.
De nieuwe programma-indeling vinden wij prima en schept een helder beeld op hoofdlijnen. Zo kunnen we nu zien dat de faciliterende gemeente, Dienstverlening en veiligheid (het hoe), ongeveer 15% van het budget voor zijn rekening neemt. Was dit 50%, dan hadden we een probleem.

Herindeling
De geschrapte bezuinigingen en de overschrijdingen bij de gemeenschappelijke regelingen baren ons zorgen. In tegenstelling tot een aantal andere partijen zien wij de oplossing vooral in bestuurlijke herindeling. Op die manier breng je de meeste regelingen terug onder democratische controle van “check & balances”. In de tussentijd is het prioriteit om meer grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Dit vraagt openheid van het college en constructieve medewerking van de oppositie.
Dit is een mooie brug naar herindeling. In de nota wordt aangegeven dat in samenspraak met de bevolking gezocht wordt naar een passende schaal en passende gemeentes. Op zich goed, maar de fractie van GroenLinks vindt naast de schaal en de vraag wie met wie, ook de vraag naar de vorm zeker zo belangrijk. Hoe gaat die nieuwe gemeente er uit zien. Wordt er werk gemaakt van de nieuwe bestuurscultuur, overheidsnabijheid en  dorpenbeleid. Zeg maar de overgang van een pratende gemeente naar een luisterende gemeente.

Duurzaamheid en milieu.
De kaders worden goed benoemd. Slim netwerk, verduurzaming in kader gaswinningsakkoord en ondersteunen lokale energiecoöperaties. Hierbij willen wij ook een link leggen naar het sociaal domein. Dit soort initiatieven gedreven vanuit de behoefte om onze energievoorziening zelf te regelen bieden ook mogelijkheden voor zinvol beschut werk in de lokale gemeenschap. Kortom zinvolle invulling van de participatie.
Rol van de gemeente is om naast faciliteren ook actief drempels weg te nemen. Energetische aanpassing aan de buitenzijde gebouwschil  zijn vaak vergunningsplichtig waardoor de leges kostenverhogend werken.
Veiligheid
Accent ligt nu vooral op handhaving en niet op preventie. Het beleid wordt vooral landelijk bepaald. Vooruitlopend op de tendens om de burgemeesters terug meer invloed te geven op de politie pleiten wij ervoor preventie weer terug te brengen. Een 2-sporenbeleid: preventie en handhaven.

Sturen op waarde
Als overkoepelend kader pleiten wij voor het sturen op waarde naast het eenzijdig sturen op financiën. Het is duidelijk dat plannen realistisch moeten zijn en doorgerekend moeten worden op de kostprijs. De kostprijs mag echter niet het enige argument zijn. Niet in geld uit te drukken waarden als empathie, menselijkheid, gelijkwaardigheid en menselijke maat spelen ook mee.
Niet alles is in geld uit te drukken. Iemand die aan de zijlijn staat weer een beetje bij de maatschappij betrekken, wat is dat waard? Zegt u het maar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten