Voor een sociale en duurzame gemeente

Sterke schone dorpen in een toekomstbestendige regio

GroenLinks Loppersum bouwt al jaren aan een betrokken gemeente, waar
aandacht is voor mens, dier, natuur en milieu. Voor GroenLinks betekent dat voor
iedereen betaalbare en toegangkelijke voorzieningen, leefbare en prettige dorpen
en buurten en een schone, duurzame leefomgeving.
In de afgelopen raadsperiode maakten we deel uit van het college en hebben we
samen met de inwoners en de coalitiegenoten flinke vooruitgang geboekt:

 • Zorg dichter bij huis, forse verbetering van de communicatie en samenwerking
  met de inwoners. Verhoging van de kwaliteit van onderwijs door de op korte
  termijn te bouwen kindcentra in Stedum, Middelstum en Loppersum en het
  behoud van de kleine scholen in de netwerkscholen in Westeremden, Zeerijp
  en ’t Zandt. Dit zijn – door intensieve samenwerking met ouders, scholen en
  besturen – de meest in het oog springende resultaten.
 • In de uitvoering van het nieuwe zeer ambitieuze milieubeleidsplan (met vooral:
  Loppersum in 2030 onafhankelijk van fossiele energie) zijn al flinke resultaten
  geboekt: verduurzaming overheidsgebouwen en wagenpark, ondersteuning
  energiecoöperaties, energietransitieakkoord, ondertekend door zestien interne
  en externe organisaties en de oprichting van het Platform Duurzaamheid.
 • In het gaswinningsdossier zijn we pal blijven staan achter wat we
  al in 2012 vertelden over gaswinningsniveau, versterking, verduurzaming en
  schadevergoeding. Het aardbevingsdossier is een nationaal probleem dat nationaal
  opgelost moet worden. We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen.
  Veel, heel veel moet er de komende tijd nog gebeuren. In een open dialoog tussen
  college, raad en inwoners willen wij de ingezette koers voortzetten om ervoor
  te zorgen, dat we, op de rand van een herindeling naar een nieuwe, grotere
  gemeente, flinke stappen kunnen zetten naar sterke schone dorpen in een
  toekomstbestendige regio.

Sterke dorpen
Om de problemen van de vergrijzing en ontgroening het hoofd te bieden zijn
krachtige toekomstbestendige dorpen een noodzaak. Maatregelen die dat
bevorderen maken van een probleem een kans. Samenwerking is daarbij het
sleutelwoord.
GroenLinks wil daarom:

 • goede, betaalbare en voor iedereen bereikbare voorzieningen: fysiek en digitaal
 • goed lokaal democratisch bestuur door het aanstellen van
  dorpencoördinatoren,
 • ontwikkelen van Dorpsplatforms Nieuwe Stijl en dorpscommissies/
  werkgroepen en ondersteuning van dorpsinitiatieven
 • ondersteuning van zorginitiatieven en zorgcoöperaties
 • betaalbare ‘zorg op maat’ dichtbij huis
 • waar nodig en mogelijk intensieve begeleiding naar werk
 • ondersteuning van informele zorg: burenhulp en vrijwilligers
 • ondersteuning van en warm welkom voor nieuwkomers
 • efficiënt armoedebeleid, met name voor kinderen, in samenwerking met
  diverse daartoe aangewezen organisaties
 • verbeteren van schuldhulpverlening, meer grip van de gemeente en
  gezamenlijke aanpak van schulden; schuldhulpverlening mag geen commerciële
  melkkoe zijn
 • experimenteren met basisinkomen en bijstand op maat
 • betaalbare (huur)woningen, ook in kleinere dorpen
 • aandacht voor lokale cultuur door ondersteuning van amateur- en
  professionelkunst en culturele initiatieven, evenementen en instellingen
 • toereikende dorpsbudgetten
 • fijnmazig netwerk voor vervoer: van fiets en scootmobiel tot regiotaxi en
  bestaand openbaar vervoer
 • regionaal fiets- en wandelpadenplan
 • kleinschalig en duurzaam toerisme bevorderen door een meedenkende
  overheid en regelluwheid
 • behoud van karakteristieke panden en monumenten

Schone dorpen
Wat we nu doen, raakt direct de toekomst van onze kinderen. Dorpen moeten
groen en schoon worden.
GroenLinks wil daarom:

 • in overleg met alle betrokkenen komen tot een kleinschaliger landbouw die oog
  heeft voor de belangen van natuur, omgeving, inwoners en boeren
 • deelname aan ‘netwerk natuurinclusieve landbouw’
 • bermen-en landschapsbeleid dat de biodiversiteit herstelt
 • intensieve samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers op het
  gebied van duurzame energie-initiatieven
 • educatieve programma’s die de voedselveiligheid stimuleren
 • van het gas af door voorlichting, actie en samenwerking met woningcorporaties
 • schoon vervoer: meer aandacht voor fiets en elektrisch rijden
 • experimenteerruimte en kenniscentrum voor duurzaam bouwen
 • samen met inwoners uitvoeren en verbeteren van Diftar
 • initiatieven bevorderen die de circulaire economie dichterbij brengen
 • vergroening van de dorpskernen door goed bomenkap-terugplantbeleid
 • in samenwerking met inwoners ontwikkelen en onderhouden van dorps-en
  schooltuinen
 • stimuleren vergroening van tuinen en dus betere waterafvoer
 • de luchtkwaliteit verbeteren door betere handhaving van mest uitrijden en
  verminderde en schone houtstook
 • duurzame onkruidbestrijding

Toekomstbestendige regio
In een kleine gemeente als Loppersum is het onmogelijk om alle voorzieningen zelf
uit te voeren en in stand te houden. Samenwerking in de hele regio is daarbij van
groot belang. Bij elke beslissing over zorg, onderwijs, duurzaamheid en toerisme
moet telkens de vraag gesteld worden: wat kunnen we in de dorpen regelen, wat
moet op gemeentelijk niveau en wat op regionaal en/of provinciaal niveau?
Een samenspel tussen overheid, inwoners en ondernemers, tussen dorpen
onderling en met besturen en organisaties in de regio is daarbij een voorwaarde.
Op deze basis wordt een stevig fundament gelegd voor de komende herindeling.
GroenLinks wil daarom:

 • gaswinning zo snel en veilig mogelijk naar nul
 • volledige en ruimhartige vergoeding van alle schade ten gevolge van de
  gaswinning
 • reparatie en versterking combineren met verduurzaming en
  levensloopbestendigheid
 • een gasfonds inrichten waaruit alle maatregelen en activiteiten bekostigd
  kunnen worden
 • in gezamenlijkheid(gemeenten/provincie/organisaties/ondernemers) optrekken
  richting ‘Den Haag’
 • onafhankelijke en transparante regie op alle terreinen in het aardbevingsdossier
 • duurzame leer/werkprojecten en projecten voor maatschappelijk kwetsbare
  groepen door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en
  bedrijven
 • prioriteit voor het tot stand komen van een 5G-digitaal netwerk in NoordGroningen
  dat in de nabije toekomst van groot belang is voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, werkgelegenheid en landbouwbedrijven en zorg in de
  regio

 Onze standpunten op een rij

Zorg en Welzijn
In onze samenleving moeten mensen zelfstandig kunnen functionenren.
KRACHTIGE DORPEN IN EEN
GROTE GEMEENTE

Mensen die zelf het initiatief nemen, krijgen hiervoor de middelen en de ruimte.
DUURZAME ECONOMIE
EN WERK

Een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Energiebesparing en duurzame energieopwekking en mobiliteit leveren geld en veel nieuwe banen op!
ENERGIE EN KLIMAAT
Iedereen is er nu wel van doordrongen dat we zuinig en verantwoord energie moeten gebruiken. De politiek vervult hierin een voortrekkersrol.
Archief per categorie
Archief berichten