Voor een sociale en duurzame gemeente

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018

 

Speerpunten 

ZORG EN WELZIJN

In onze samenleving moeten mensen  zelfstandig kunnen functioneren.

1  Bij aanvragen voor zorg wordt altijd (binnen enkele werkdagen) een huisbezoek gebracht. De huisbezoeken worden uitgevoerd door getrainde en goed opgeleide personen. Samen met de aanvrager wordt bekeken welke ondersteuning nodig is.

2 De benadering van de gemeente is oplossingsgericht en niet aanbodgericht; wat is de vraag achter de vraag; wat heeft iemand nodig om zelf of samen met anderen zijn probleem op te lossen?

3 Er moet een goed signaleringsnetwerk zijn van de omgeving, professionals en vrijwilligers. Het functioneren ervan vereist voortdurende aandacht.

4 Iedereen moet met zijn zorgen en vragen terechtkunnen bij het WMO-loket, dat uitnodigend en laagdrempelig moet zijn.

5 Er komen experimenten met woonvormen, bijvoorbeeld groepswonen voor ouderen of Centraal Wonen-projecten.

6  Mensen (met een beperking) worden gestimuleerd om zinvol bezig te zijn met aangepast werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

7 De gemeente geeft actief informatie over  voorzieningen, via website, zorgloket of huisbezoek. De website is informatief voor zowel burgers als voor professionals, met daarop alle contactinformatie.

8 Geen verschraling van de thuiszorg. Thuiszorg mag niet vervangen worden door schoonmakers: de signaalfunctie moet blijven. Uit het experiment Buurtzorg blijkt dat een flexibele en betere zorg tegen lagere kosten mogelijk is.

9 Adviesraden zijn divers samengesteld, met leden uit de doelgroep. Zo zorgen we ervoor dat niet iedereen over één kam wordt geschoren en rekening wordt gehouden met specifieke vragen.

10 Gemeentelijke gebouwen, trottoirs, winkels en overige voorzieningen zijn fysiek toegankelijk. Dit geldt ook voor evenementen. Via een periodieke schouw worden samen met de inwoners de bestaande obstakels en problemen voor rolstoelen en rollators opgespoord.

 

DUURZAME ECONOMIE EN WERK

 

Een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Energiebesparing en duurzame energieopwekking en mobiliteit leveren geld en veel nieuwe banen op!

 

1 Goede gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers is van belang. Er komt één (ondernemers- of bedrijven)loket waar ondernemers en starters terechtkunnen voor al hun vragen.

2 Samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven stimuleert de innovatie op de werkvloer en biedt werkervaring voor scholieren/studenten.

3 Concrete initiatieven op het gebied van duurzame projecten, de opwekking van duurzame energie en het vermijden van CO2-uitstoot worden ondersteund.

4 Renovatie en verduurzaming van (huur)woningen en bedrijfsgebouwen wordt financieel gestimuleerd.

5 Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen gebruikmaken van de faciliteiten van het ondernemersloket.

6 Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of ingericht met aandacht voor inpassing in het landschap.

7 Er worden bedrijven aangetrokken die milieuvriendelijk werken en tegelijk de werkgelegenheid in Loppersum versterken. Daarbij kijken we wel naar wat onze regio nodig heeft.

8 De sterke kanten van de gemeente en de regio worden optimaal benut voor ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid.  Denk aan de ontwikkeling van de (kleinschalige) toeristische sector.

9 Via het stimuleren van een multifunctionele landbouw krijgen boeren de mogelijkheid om meer diensten aan te bieden.

10 De gemeente promoot streekproducten; ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten en evenementen.

11 Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.

ENERGIE EN KLIMAAT

Iedereen is er nu wel van doordrongen dat we zuinig en verantwoord energie moeten gebruiken. De politiek vervult hierin een voortrekkersrol.

1 De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’: goede ideeën van burgers worden gesteund en gestimuleerd.

2 Fysieke aardbevingsschade moet gecompenseerd worden. Alles wordt ingezet om daarnaast op bovenlokaal niveau middelen te verkrijgen, zodat de gemeente Loppersum koploper wordt op het gebied van duurzame energie.

3 Een duurzame gemeente stimuleert een duurzame lokale economie en geeft mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. Lokale energiecorporaties worden gesteund bij vergunningverlening.

4 Bewoners en bedrijven krijgen tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. Eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing worden bevorderd.

5 Bewoners van huizen van vóór 1980 krijgen gratis een energie/isolatieadvies als ze energiebesparende maatregelen willen nemen.

6 Vergunningen die nodig zijn voor besparingsmaatregelen worden snel en zonder obstakels gegeven.

7 Alle gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal. In onze gemeente gebruiken we duurzame energie. De gemeente koopt uitsluitend groene elektriciteit in, waar mogelijk van Nederlandse bodem.

8 De gemeente maakt prestatieafspraken met de woningcorporaties om minimaal naar label B/C te gaan.

9 Alle nieuwe gebouwen en woningen worden duurzaam en aardbevingsbestendig gebouwd.

10 Energiezuinige en groene nieuwbouwprojecten krijgen korting op de bouwleges.

11 Bij het plannen van nieuwe wijken en gebouwen wordt rekening gehouden met de optimale benutting van de zonnestand.

12 Winkeliers besparen: deuren dicht, efficiënter koelen, led-verlichting toepassen en geen terrasverwarming.

13 Zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk de gaswinning beperken.

KRACHTIGE DORPEN IN EEN GROTE GEMEENTE

Mensen die zelf het initiatief nemen, krijgen hiervoor de middelen en de ruimte.  

1 Hoe de nieuwe gemeente er ook uit gaat zien, bij een herindeling staan de belangen van de inwoners centraal.

2 In een grote groene, financieel sterke gemeente neemt  de bestuurlijke daadkracht toe, kan een adequaat antwoord gegeven worden op de krimp- en gaswinningsproblematiek en wordt de positie van onze regio richting Den Haag en Brussel verstevigd.

3 Inwoners kunnen altijd snel en gemakkelijk terecht bij hun gemeente.

4 De gemeente stelt voor alle dorpen een dorpscontactpersoon/dorpsmakelaars aan.

5 De gemeente  bevordert het vormen van dorpscoöperaties (bijvoorbeeld zorg- en energie coöperaties).

6 In elk dorp zijn ontmoetingsplekken en dorpsvoorzieningen voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten.

GROENLINKS WERKT!

De plannen van GroenLinks-Loppersum
voor de gemeente Loppersum
 in 9 thema’s

DE THEMA’S

1          Bestuurlijke toekomst van Loppersum
2          Duurzaam bouwen
3          Krimp
4          Werkgelegenheid
5          Jeugd
6          Senioren
7          Sociaal beleid
8          Milieu en omgeving
9          Sport, cultuur en recreatie

 

GROENLINKS WERKT!

Loppersum is een gemeente waarin geleefd wordt! Het is in alle dorpen prettig wonen, spelen en recreëren. Er wordt gewerkt en geleerd en er is plaats voor iedereen. De bewoners zijn trots op hun dorp en de omgeving. Ze beseffen de waarde van het landschap, het culturele erfgoed en de gemoedelijkheid.

De bewoners verlangen terecht een overheid die hun initiatieven en inbreng serieus neemt. Democratie moet haar werk kunnen doen. Als wij een duurzame samenleving willen, moet er een gemeente zijn die zorgzaam met het milieu, het landschap en de culturele erfenis omgaat. En die dit bovenal zorgvuldig met ons gemeenschapsgeld probeert te realiseren. Een gemeente die de rijkdommen die op het land verbouwd kunnen worden, benut als hernieuwbare grondstof en inzet voor de ontwikkeling van plaatselijke werkgelegenheid. Een gemeente die niet alleen denkt aan haar eigen portemonnee, maar zich ook bekommert om wat de effecten zijn van haar beleid op de rest van de wereld.

Loppersum, als gemeente in die wereld, staat niet los van de grote bewegingen die er nu plaatsvinden. Je mag het een crisis noemen, wij zien het liever als een omwenteling, een keerpunt. In ieder geval als een uitdaging. Want één ding is zeker: in moeilijke tijden bieden ambitie, durf en daadkracht meer zekerheid dan angstig afwachten. Moeilijke tijden geven nieuwe kansen om vorm te geven aan onze idealen. GroenLinks gaat hiervoor, met visie, creativiteit, durf en ambitie.

De raadsperiode 2014-2018 zal in het teken staan van de overdracht van taken op sociaal gebied van het rijk naar de gemeenten. Daarmee verbonden zijn de vorming van grotere gemeenten en verdere bezuinigingen. Wat GroenLinks betreft mogen deze operaties niet ten koste gaan van het welzijn van onze bewoners.

Thema 1

 BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN LOPPERSUM

Klein waar mogelijk, groot waar nodig

De gemeente heeft nu zeventien dorpen met allemaal een eigen signatuur die niet per se onder de noemer Loppersum samen te brengen zijn. De bewoners kiezen ervoor om in hun dorp te kunnen wonen en doen dat met veel plezier. Alle dorpen hebben recht op een goede toekomst, ook al zal die toekomst anders zijn dan nu. Het voordeel van een fusie is het verkrijgen van een grote, sterke, autonome gemeente die  in staat is om goede bestuurders aan te trekken. Een grote gemeente heeft betere mogelijkheden om landelijke en Europese subsidies te verwerven voor bijvoorbeeld infrastructurele projecten en verbetering van het leefklimaat.

GroenLinks kiest ervoor, ondanks de krimpprognoses, om de leefbaarheid van de dorpskernen daadkrachtig te bevorderen.

De kernen hebben een verschillend niveau van voorzieningen. Ze gebruiken daarnaast voorzieningen van naburige dorpen. Bezuinigingen kunnen mogelijk tot gevolg hebben dat er een voorziening wegvalt. Dit mag niet de leefbaarheid in de dorpen aantasten. Maar wat die leefbaarheid precies is, kan per dorp verschillen. GroenLinks pleit er daarom voor om het behoud van de voorzieningen sowieso na te streven, en om in samenspel met de inwoners van de kernen én met de gemeente na te gaan wat leefbaarheid voor dat dorp precies betekent.

Er moeten leefbaarheidsplannen gemaakt worden om planmatig en stapsgewijs de weg naar een gemeentelijke herindeling goed in zetten. Alleen op die manier kan de invloed van de inwoners van de kernen worden gegarandeerd en voorkom je dat zij opnieuw door een herindeling letterlijk ‘op afstand worden gezet’.

GroenLinks kiest voor een bestuurlijke fusie waarbij de aandacht voor en de behartiging van de belangen van kleinere kernen gewaarborgd is.

De gemeente zal in de toekomst meer én moeilijker problemen moeten behandelen. Dit vraagt om sterke bestuurders, hooggekwalificeerde medewerkers en veel middelen.

De komende gemeentelijke herindeling moet leiden tot voordelen voor alle inwoners. Om de dienstverlening op peil te houden en waar nodig te verbeteren, is focus op efficiency en het benutten van schaalvoordelen belangrijk. Tegelijk is GroenLinks voor kleinschaligheid om de menselijke maat te behouden. De fouten van de vorige herindeling, waarbij de leefbaarheid in de kleinere kernen te weinig aandacht heeft gekregen, mogen niet worden herhaald. Daarom moet voor het besluit over de gewenste indeling eerst invulling worden gegeven aan het organiseren van kleinschaligheid, burgernabijheid en toegankelijkheid van bestuur.

Thema 2

DUURZAAM BOUWEN

Energiek en duurzaam

 

In de gemeente Loppersum zijn relatief veel huiseigenaren. Woningbezitters klussen en renoveren dat het een lieve lust is. Ook zijn er voldoende mogelijkheden om nieuwbouwhuizen te kopen of zelf te bouwen op een vrije kavel. Aan de andere kant wordt door velen het beeld opgeroepen dat door de aardbevingen inwoners zo snel mogelijk het gebied willen ontvluchten. GroenLinks kiest echter voor een andere weg. Fysieke aardbevingsschade moet gecompenseerd worden. Alles wordt ingezet om daarnaast op bovenlokaal niveau middelen te verkrijgen, zodat de gemeente Loppersum aantrekkelijk blijft en nog aantrekkelijker wordt en bovendien koploper op het gebied van duurzame energie en duurzaam en aardbevingsbestendig bouwen. Initiatieven vanuit de bevolking worden stevig omarmd en gesteund.

GroenLinks kiest voor het gratis aanbieden van kennis en deskundig advies over duurzaam bouwen aan huiseigenaren en klussers. Initiatieven voor duurzaamheid moeten worden ondersteund, gestimuleerd en beloond.

Regeltjes opleggen en dwingende maatregelen helpen niet. Informeren en enthousiasmeren wel. GroenLinks denkt daarom aan goede informatie (via een loket) over materiaalgebruik, energiebesparing, de mogelijkheden van zonne-energie, biomassa en aardwarmte, informatie over subsidies, een goed binnenklimaat, waterbesparing, regenwateropvang met regentonnen en groene daken.

GroenLinks kiest voor het aansluiten bij bestaande plannen en acties.

GroenLinks wil zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande plannen, zoals het plan ‘De Energiesprong’, om 100.000 woningen energieneutraal te maken en het plan ‘Energietransitie in de gebouwde omgeving’ van de Provincie Groningen.  We willen ook aansluiten bij acties van professionele partijen als woningbouwcorporaties en ontwikkelaars. Acties tot verbetering die bedacht worden, zullen we ondersteunen en opschalen naar individuele eigenaren van gelijkwaardige woningen in de buurt, die daardoor kunnen meeprofiteren van gezamenlijke inkoop en inhuur van expertise enzovoort. Als extra financiële stimulans zou de mate van duurzaam bouwen beloond kunnen worden met een verlaagde grondprijs.

De gemeente geeft het goede voorbeeld.

GroenLinks vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Hier valt te denken aan energiebesparende maatregelen in het gemeentehuis en alle andere gemeentelijke gebouwen en scholen, het plaatsen van zonnepanelen en energiezuinige led-straatverlichting. De effecten van de maatregelen kun je communiceren via de gemeentelijk website of via een informatiepaneel in het gemeentehuis. Dit geeft inzicht, maakt mensen enthousiast en stimuleert om zelf ook iets te doen.

Thema 3

KRIMP

Uitdaging voor het platteland

Ons platteland heeft te maken met krimp. Dat wil zeggen minder mensen en in een andere samenstelling. Toch zijn er voldoende mensen die omwille van de rust, de ruimte en de sociale cohesie juist kiezen voor het platteland. Omgaan met krimp is anders denken, andere instrumenten ontwikkelen en bewust zijn van nieuwe kansen.

GroenLinks wil het wiel niet opnieuw uitvinden, maar ideeën en onderzoeken op het gebied van krimp direct gaan toepassen.

Er is al veel bekend over hoe om te gaan met krimp. De sociale, economische en ruimtelijke aspecten grijpen in elkaar. De complexe politieke keuzes moeten nu gemaakt worden. Dit kan op basis van bekend onderzoek en in regionaal verband. Zo zijn er in het Pact van de Regio (DEAL: Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) afspraken gemaakt over bouwen en wonen. We kunnen de kwaliteiten lokaal blijven bepalen, maar moeten die regionaal, in afstemming met elkaar, en wellicht in een nog groter verband dan DEAL, ontwikkelen.

GroenLinks kiest voor slimme sloop, renovatie en anders bouwen.

De woningvoorraad zal niet meer vanuit de groeigedachte benaderd moeten worden maar vanuit kwaliteit van wonen en variëteit in woningen. Dus bepleiten wij anders te gaan bouwen, dat wil zeggen anders dan nu om ons heen gebeurt. We willen aandacht voor levensvatbare concepten zoals:
–           energieneutrale woningen
–           atelierwoningen (woningen waar werk of ambacht gecombineerd  kan worden met wonen)
–           kangoeroewoningen (ouder en starter of zorgverlener in dezelfde woning)
–           hobbyboerwoningen

Het renoveren van huurwoningen biedt sociale, milieu- en werkgelegenheidsvoordelen. De levensduur kan verlengd worden tegen geringere kosten en dus met behoud van de lagere huren. Maar er moet wel aandacht zijn voor de bewoner en zijn wensen. Wat ons betreft blijft de huidige bewoner hier wonen en hoeft deze geen plaats te maken voor toekomstige bewoners.

GroenLinks is van mening dat er niet alleen sprake moet zijn van simpelweg slopen, maar dat er ook gekeken moet worden naar mogelijkheden van ‘slimme sloop’. Door bijvoorbeeld in rijenwoningen tussenliggende huizen weg te halen ontstaan er twee-onder-eenkapwoningen. Die huizen hebben dan meer grond en zijn interessant voor andere doelgroepen geworden.

Thema 4

WERKGELEGENHEID

Samen groeien naar meer werk

De meeste mensen die in de gemeente Loppersum wonen, werken ergens anders. Verder kent de werkgelegenheid vooralsnog een agrarisch of daaraan verwant karakter. Er is relatief veel kleine bedrijvigheid.

GroenLinks wil actief het creëren van vernieuwende en groene werkgelegenheid ondersteunen.

Samen kunnen we meer, is de gedachte die we hanteren. Werkgelegenheid in Loppersum moet behouden blijven en verder worden uitgebouwd. Daarom willen we stimuleren dat bedrijven in onze gemeente daar waar mogelijk opdrachten aan elkaar uitbesteden en gezamenlijk optrekken bij grotere projecten. Kansen zijn er vooral volop voor die bedrijven die actief aardbevingsschade herstellen. Gekoppeld aan onze energietransitie- en duurzaamheidsdoelstellingen, levert dat nog meer mogelijkheden.

Hoe dichter je bij je werk woont, hoe beter dat is voor het milieu en voor de kwaliteit van leven. Meer lokale werkgelegenheid en thuiswerk moeten dan ook een speerpunt zijn. Grootschalige werkgelegenheid past niet in onze regio. Kleinschalige innovatieve ondernemingen wel. GroenLinks zet zich in voor de ondernemers in de gemeente Loppersum. Samen groeien naar meer werk betekent voor ons aandacht voor de bedrijven in de regio, initiatieven tot samenwerken stimuleren, innovatieve ideeën belonen, ruimte voor startende bedrijven en het creëren van een infrastructuur voor slagvaardige samenwerking tussen de bedrijven. Daarbij hoort een actieve gemeentelijke ondersteuning.

De verwachting is dat de komende jaren meer niet-agrarische bedrijvigheid zal ontstaan daar waar agrarische bedrijven vrijkomen. Daarbij valt te denken aan nijverheidsbedrijven, ambachtelijke of dienstverlenende bedrijven en aan huis verbonden beroepen. Gezien het karakter van onze gemeente zullen dit vrijwel uitsluitend kleinschalige bedrijven (moeten) zijn. Het realiseren van een goede ICT-infrastructuur is hierbij van wezenlijk belang.

Thema 5

JEUGD

Kinderen krimpen niet

De gemeente zorgt voor een actief en integraal jeugdbeleid, dat  ontplooiingsmogelijkheden biedt voor de jeugd van 0-23 jaar.

De gemeente hoort de regie te hebben om te voorkomen, dat er  voorzieningen verdwijnen waarvan gezinnen met kinderen afhankelijk zijn. Voor we het weten trekken gezinnen weg en wordt de krimp alleen maar groter. De dorpsvisies waarvoor veel dorpen zich de afgelopen jaren hebben ingespannen,  bieden tal van aanknopingspunten voor het realiseren van een effectief jongerenbeleid. En laat vooral ook de jongeren zelf met initiatieven komen.

De decentralisatie van jeugdzorgtaken dwingt de gemeente  duidelijke keuzes te maken om goede jeugdzorg ‘dichtbij huis’ te realiseren. Er moet op korte termijn een evaluatie komen van de resultaten en de locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Tevens zal de rol van dit CJG binnen de decentralisaties duidelijker moeten worden.

Concrete ondersteunende initiatieven mogen in het jeugdbeleid  niet ontbreken. We denken aan:
–           aanpassing speelterreinen; uitbreiding met ‘informele’ speeltuinen
–           het formeren van dorpsteams voor jongerenactiviteiten
–           een beter gebruik van sportaccommodaties door jongeren
–           het opzetten van een Digitaal Platform door en voor jongeren
–           het realiseren van kleinschalige sportontmoetingsplaatsen
–           het realiseren van stageplaatsen voor jongeren in hun eigen omgeving
–           het organiseren van culturele activiteiten, met name voor jeugd tussen 12 en 16 jaar
–           meer aandacht voor jongeren met een beperking en hun integratie

GroenLinks wil goed en voor iedereen bereikbaar onderwijs behouden.

Daar waar mogelijk moet de gemeente in nauw overleg met schoolbesturen goed onderwijs faciliteren, dat voor iedereen bereikbaar is. Waar centralisatie noodzakelijk is, moet voor een goede professionele vervoersregeling gezorgd worden. De gemeente moet er bij de schoolbesturen op aandringen, dat bij centraliserende maatregelen ouders van begin af aan bij dit proces betrokken worden. En tot slot moet de jeugdzorg volledig geïntegreerd met goed onderwijs ‘zo dicht mogelijk bij huis’ gerealiseerd worden.

Thema 6

SENIOREN

Geen vergrijzing maar verzilvering

De moderne senioren zijn fitter dan vroeger en wensen zo lang mogelijk thuis te wonen. Zij behouden langer hun mobiele leefstijl. Voor de mobiele leefstijl is de aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen belangrijk.

GroenLinks bepleit voor de senioren een integraal beleid op het gebied van zorg, welzijn en ruimtelijke ordening.

•          Diensten en mantelzorg

We willen jongeren betrekken bij de zorg voor ouderen door bijvoorbeeld een klussendienst, een boodschappendienst of door zogenoemde kangoeroewoningen (starter en oudere in één woning). Door het bouwen van kangoeroewoningen mogelijk te maken los je twee problemen op: het startende gezin krijgt de beschikking over een betaalbare woning en in ruil daarvoor levert het gezin mantelzorg aan de oudere. In samenwerking met woningcorporaties moet gekeken worden naar het ontwikkelen van nieuwe, gemengde woonconcepten. Gemeentelijk beleid kan bijdragen in het organiseren van diverse diensten. Mantelzorgers zijn onmisbaar. Wij willen actief beleid om deze belangrijke groep continu te blijven zien, te erkennen, te waarderen en te steunen.

•          Bereikbaarheid

Ter bevordering van de bereikbaarheid voor de mobiele senioren vinden we dat trottoirbanden, afstapjes, oversteekplaatsen en drempels geen belemmering mogen zijn of worden. Ook moeten bankjes, aangename verblijfsruimtes, ontmoetingsplekken, sportvelden en pleintjes goed bereikbaar blijven.

Thema 7

SOCIAAL BELEID

Samen maatschappelijk verantwoord

Het sociale beleid blijft een belangrijk punt van aandacht. GroenLinks wil de verschillen tussen arm en rijk verkleinen en onderkent dat betaald of onbetaald werk emancipeert.

GroenLinks staat voor een solidaire samenleving waarin iedereen zonder onderscheid naar afkomst, geaardheid of ras eerlijke kansen moet krijgen.

Door voorlichting en preventie wil GroenLinks in eerste instantie voorkomen, dat mensen in financiële problemen komen. Door actieve gemeentelijke voorlichting over huursubsidie, bijzondere bijstand en minimaregelingen willen we de mensen met een minimuminkomen en vooral ook (kinderen in) arme gezinnen helpen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Dit betekent een door de gemeente goed geregisseerde en efficiënte aanpak van en voorlichting over (thuis)zorg, maatschappelijk werk, voorzieningen voor ouderen (steunstees), jongeren (ontmoetingsplekken), kinderen en mensen met een beperking.

GroenLinks wil initiatieven om (jeugd)werkloosheid te bestrijden krachtig ondersteunen. Werk geeft niet alleen inkomen, het geeft ook zelfvertrouwen, het emancipeert en geeft een positie in de samenleving.

De Participatiewet en de plannen voor de bijstandswet versterken niet per definitie de positie van de zwakkeren: wsw-ers, Wajong-ers en bijstandsgerechtigden. De gemeente heeft hier maar weinig invloed op. Wel kan en moet ze misstanden signaleren, maatwerk toepassen en alle mogelijkheden benutten om ongewenste en harde effecten van die plannen  af te zwakken.

Thema 8

MILIEU EN OMGEVING

Groen en schoon

De gemeente Loppersum is een uniek cultuurhistorisch gebied, dat door de inwoners enorm wordt gewaardeerd. Een gebied van 11.000 ha grond en ongeveer evenveel inwoners waarin 17 prachtdorpen liggen met maar liefst 12 middeleeuwse kerken. Nergens in Europa vind je zoveel fraaie kerken in zo’n klein gebied. Een cultuurlandschap dat hogelijk gewaardeerd wordt door de inwoners, waar we trots op zijn en dat we in stand willen houden. Een landschap dat bijdraagt aan de kwaliteit van wonen en leven.

GroenLinks kiest voor kwaliteit van wonen en leven en dus voor een zorgvuldig beheer van milieu en omgeving.

Alle plannen van de overheid en het bedrijfsleven moeten milieu en omgeving versterken. GroenLinks zal dat bewaken, ondersteunen en stimuleren.

Een uniek woongebied verdient het om er zorgvuldig mee om te gaan. Want wat weg is komt niet meer terug. GroenLinks kijkt daarbij ook naar wat de buurgemeenten doen en zal niet aarzelen om daar waar nodig ook haar provinciale invloed te gebruiken om plannen bij te sturen.

Het milieubeleid is voor GroenLinks een belangrijk thema. We willen ons – samen met landbouwers en agrarische natuurverenigingen – inzetten voor stimulering van milieuvriendelijke landbouw/veeteelt, duurzaam bouwen, het (verder) gescheiden inzamelen van afval, diftar, energiezuinigheid, natuureducatie, hergebruik van tweedehandsbouwmateriaal en schone en zuivere lucht.

In en om de dorpen verschraalt het groen en neemt de diversiteit van plant en dier af. GroenLinks wil een gevarieerd landschap voor natuur en mensen behouden, met respect voor het culturele aspect ervan. De landbouw bepaalt het economische maar zeker ook landschappelijke gezicht van Loppersum. Daar moeten we zuinig op zijn.

Het voor Nederlandse begrippen gave agrarische landschap en oude dorpsgezichten lenen zich niet voor grootschalige bedrijvigheid. Wel moet er ruimte zijn voor kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijfjes in de dorpen of in (leegstaande) boerderijen. Wat GroenLinks betreft zal de gemeente initiatieven daartoe actief ondersteunen.

De infrastructuur van de dorpen in de gemeente Loppersum moet nog meer afgestemd worden op de wensen van de bewoners. Meer en betere snelheidsremmende maatregelen zijn nodig in de 30-km gebieden. De dorpscentra moeten aantrekkelijk en veilig zijn voor voetgangers (van alle leeftijden) en fietsers.

Er moet meer aandacht komen voor de verbindingswegen tussen de dorpen, waar het zware landbouwverkeer tot hinderlijke en gevaarlijke situaties leidt. De bestaande fietspaden moeten beter worden onderhouden en er moeten nieuwe worden aangelegd.

Thema 9

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Meer dan wonen alleen

 GroenLinks vindt de beoefening en het bijwonen als toeschouwer van sportieve en culturele activiteiten van wezenlijk belang voor de fysieke en geestelijke conditie van alle inwoners van de gemeente. Het sociale en bindende element van die activiteiten, met name voor de jeugd, is van grote waarde. Ondanks de bezuinigingen wil GroenLinks samen met de diverse organisaties op zoek gaan naar vernieuwing. Dat willen we doen met de sportverenigingen, het IVAK, de lokale kunstbeoefening, de organisatoren van culturele evenementen, de bibliotheken en door het multifunctionele gebruik van (gemeenschaps)ruimtes.

GroenLinks ondersteunt initiatieven zoals Sportdorp.

Het is belangrijk, dat iedereen in Loppersum kan sporten. Sportdorp stimuleert de samenwerking tussen sportverenigingen  en organiseert samen met de verenigingen een breed aanbod van ongebonden sporten. Hierdoor worden de sportaccommodaties efficiënter benut  en wordt sporten ook een ontmoetingsmoment. De samenwerking onderling en met de gemeente en een toegenomen aanbod van breedtesport verhoogt de leefbaarheid van het dorp.

GroenLinks wil een planmatige aanpak van het cultuurbeleid.

GroenLinks vindt, dat culturele evenementen, die vanuit de lokale bevolking komen, moeten worden gestimuleerd. Dit door te faciliteren en te wijzen op subsidiemogelijkheden. Cultuureducatie, volkscultuurprojecten, amateurkunstprojecten en culturele projecten voor de jeugd kunnen zodoende structureel op de agenda komen.

GroenLinks wil initiatieven voor kleinschalig toerisme actief steunen en waar nodig zelf initiatieven nemen.

NAWOORD

Net zo min als Loppersum een eiland is in een zich steeds verder globaliserende wereld staat de lokale GroenLinkse politiek op zich. Haar ideeën en inspiratie vindt zij in de wereldwijde groene politieke beweging. Centraal in die beweging staat het realiseren van een goede balans tussen economie, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Democratisering van de politiek is daartoe een voorwaarde en staat bij GroenLinks voor het leggen van invloed en zeggenschap daar waar het hoort: bij de burgers en de inwoners van de steden, dorpen en dorpskernen. Zo wordt de landelijke politiek lokaal en wil GroenLinks garant staan voor de belangen van alle gemeenten. Keer op keer zullen de landelijke GroenLinkse idealen en uitgangspunten vertaald moeten worden naar de alledaagse werkelijkheid van Loppersum en zijn dorpskernen.

De (bedreigde) leefbaarheid van die kernen is daarin een centraal gegeven en inzet van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. GroenLinks kiest daarbij voor een landelijk lokaal Loppersum en dus voor samenwerking en een open dialoog met de inwoners van Loppersum, de maatschappelijke instellingen en de andere politieke partijen.

Voor diegenen, die geïnteresseerd zijn in genoemde landelijke GroenLinkse uitgangspunten verwijzen wij graag naar de website van GroenLinks: www.groenlinks.nl onder de rubriek ‘Organisatie’ doorklikken naar ‘Toekomstproject’. Daar vindt u het pdf-bestand: ‘GroenLinks Partij voor de Toekomst’. Voor meer informatie over GroenLinks Loppersum kunt u kijken op www.groenlinksloppersum.nl

Loppersum, december 2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Archief per categorie
Archief berichten